Úplata za předškolní vzdělávání

Vnitřní směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je do 15. dne ve stávajícím kalendářním měsíci (§ 6, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Platba úplaty za předškolní vzdělávání se provádí inkasem z účtu společně se stravným a to vždy k 20. dni předem. Ve výjimečných případech lze provádět tuto platbu v hotovosti. Základní měsíční částka: 420,- Kč.

 

Osvobození od úplaty

  1. Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a  jiném vzdělávání, se předškolní vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
    Od úplaty jsou dále osvobozeni, při prokázání skutečnosti ředitelce mateřské školy (§ 6, odst. 6 vyhlášky č.  14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:
  2. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
  3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
  4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  5. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

 

Potřebné doklady pro osvobození od úplaty je nutné doložit ředitelce mateřské školy do 10. dne před měsícem, na který je uplatňováno osvobození od platby.

 

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání:

  1. Zákonnému zástupci dítěte, které je předem písemně omluveno ze závažných důvodů z docházky do mateřské školy na celý kalendářní měsíc, je stanovená základní částka úplaty snížena o 50 %.
  2. V případě přerušení provozu mateřské školy, které bude delší než 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou odpovídající rozsahu přerušení.

 

Platba úplaty při přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou událostí:

V době, kdy dojde k uzavření školy, stanovuje ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Pokud bude dítěti nařízena karanténa a škola nebude uzavřena, bude dítě omluveno ze vzdělávání a  hradí úplatu v celkové částce.

 

Úplata v době letních prázdnin (sběrný provoz):

V době letních prázdnin, kdy je mateřská škola v provozu, hradí zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání za každý týden pobytu dítěte v mateřské škole. Výše úplaty za dobu letních prázdnin je stanovena na částku 105,-- Kč/týden. Pokud zákonný zástupce během této docházky dítě odhlásí, úplata se nevrací. Úplata se hradí za každý započatý týden. Úhrada této úplaty (splatnost, variabilní symbol apod.) je stanovena pokynem k letnímu provozu.

Zákonný zástupce si může koncem ledna 2023 (dle oznámení a pokynů na webu školy) vyzvednout potvrzení o  úhradě školného pro účely slevy na dani za poplatníka při ročním zúčtování daní za uplynulý kalendářní rok (toto se netýká dětí, které byly v posledním ročníku vzdělávání v MŠ).

V případě, že je dítě docházející do MŠ E. Pittera předem na celé letní prázdniny předem odhlášeno, zákonní zástupci úplatu nehradí.

 

 

 

Tato směrnice je v platnosti od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023.

 

V Českých Budějovicích, dne 26. 08. 2022

 

Bc. Jitka Pešková
ředitelka mateřské školy

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout