ŠVP PV 2019 - 2023

                                                       

Motiv Školního vzdělávacího programu

       

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracoval kolektiv pedagogů

Mateřské školy, E.  Pittera 36/2, České Budějovice ke dni 01. 09. 2019.

 

ŠVP PV je zpracován na období let 2019 – 2023.

Dokument bude škola průběžně aktualizovat dle platných právních předpisů vstupujících

v platnost v tomto časovém období.

II. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je situována v klidné městské čtvrti, nedaleko historického centra města. V její blízkosti protéká řeka Vltava, kde se v této části města podél jejích břehů rozprostírá příměstský park Stromovka. Centrum města spojuje pěší a cyklistická stezka, která téměř kopíruje koryto řeky.                                                         V bezprostředním okolí školy je fotbalový stadion SK Dynamo, dále pak po toku řeky Vltavy následuje zimní stadion Budvar Aréna a za ním plavecký stadion.  V dosahu je také hvězdárna a planetárium, kulturní stánky (divadla, kino, galerie, muzeum). Mateřská škola je dobře dosažitelná autobusy MHD, či osobními vozy.  

Mateřská škola byla vybudována v tehdejší akci „Z“ v roce 1964. Dle kroniky byla vystavěna v rekordním čase za 15 měsíců. Otevření budovy doprovázely počáteční stavební závady, které musely být postupně odstraněny. Původně byly v mateřské škole otevřené 3 třídy, které se časem rozrostly na 4 třídy, jež jsou v provozu dosud. V letech 1992 –1993 proběhla v měsících květen až srpen rekonstrukce školy. Provoz byl přesunut na jiná pracoviště českobudějovických mateřských škol Železničářská a Papírenská.

V srpnu v roce 2002 se mateřská škola potýkala s následky povodně. Nejvíce byly zasažené sklepní prostory školy. Jejich úklid a sanace se postupně prováděly až do ledna 2003. Přesto se podařilo mateřskou školu otevřít již 3. září. Škola tehdy získala mnoho finančních prostředků od štědrých sponzorů a dárců.

V roce 2014 proběhla na školní zahradě oslava k výročí 50. let od založení školy, jehož se zúčastnili zástupci vedení statutárního města České Budějovice, bývalé zaměstnankyně a  bývalá ředitelka školy. Pro všechny zúčastněné byla připravena retro výstava dětských hraček a bohaté pohoštění.

III. Charakteristika ŠVP PV Mateřské školy E. Pittera

Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je rozvíjet děti po všech stránkách lidské osobnosti tj. rozumové, tělesné, psychické, estetické, společenské. Děti jsou vedené k  aktivnímu vnímání okolního světa, k jeho poznávání, k pozitivnímu přístupu učit se nové věci, přirozenému vývoji prostřednictvím hry, k orientaci v mezilidských vztazích, k morálce a  slušnosti, zodpovědnosti za své chování. Rozvíjeny jsou i  v oblasti kulturní, seznamují se s lidovými tradicemi a zvyky naší země.

Děti mohou přirozeně v kolektivu rozvíjet komunikační schopnosti, rozvíjet slovní zásobu, účastnit se logopedických chvilek.

Prostřednictvím všech nabízených aktivit pomáháme dětem všímat si změn v přírodě, poznávat ji a  chránit, uvědomovat si, že i my jsme její součástí a žijeme s ní v symbióze. Děti jsou směrovány k samostatnému přemýšlení a k aplikaci získaných poznatků a  vědomostí v praxi. K procvičování těchto dovedností jsou využívány různé metody k pochopení a  uchování těchto poznatků a vjemů, a  to prostřednictvím rozvoje slovního vyjadřování, výtvarného zpracování, dramatické výchovy, pohybové a tělesné výchovy atd.

Učíme děti vnímat a využívat své smysly. Respektujeme dětský pohled na svět a život v něm, jejich názory  a  projevy. Vysvětlujeme dětem souvislosti mezi věcmi k pochopení jejich vzájemného působení a propojení, k pochopení vzniklých situací, k respektování emocí a  projevů druhých. Zároveň je vedeme k získávání zdravého sebevědomí a k získání svého místa ve skupině dětí tak, aby se cítily bezpečně a spokojeně.

Usilujeme o správné vytváření mezilidských vztahů, jak mezi dětmi, tak mezi dospělými, učíme je toleranci, ohleduplnosti, respektu přání, zájmu a názoru druhých. Pravidelně je prováděna prevence psychopatologických jevů.

Pro všestranný rozvoj osobnosti dětí vytváříme podnětné prostředí. Usilujeme o vytvoření příjemné atmosféry a klima třídy tak, aby se děti cítily spokojené, v bezpečí, v pohodě a byla vytvořena podmínka pro psychický a vědomostní rozvoj. Pedagogové se zaměřují na rozvoj dětí po stránce:

 • emoční a citové
 • komunikační
 • poznávací (prostředí, ve kterém dítě žije)
 • poznávání přírody a její ochrana, budování pozitivního vztahu
 • vytvářejí povědomí o kulturních tradicích a zvycích, včetně současných trendů kultury a  společenského života

Pedagogové připravují vzdělávací činnosti na základě zájmů dětí, snaží se prohloubit prožitky, motivují děti ke zvídavosti a potřebě objevovat nepoznané.

Děti mají dostatečný čas k hrovým aktivitám, ke spontánním aktivitám, nejsou rušeny při dlouhodobém zaujetí pro hru a činnost. Mají možnost zažít pocit radosti a sebeuspokojení.

Všechny aktivity mají svůj pravidelný rytmus a řád, který je založený na opakujících se rituálech a  činnostech, které jsou cílevědomě plánované, didakticky řízené i spontánní. Usilujeme o vyvážený poměr těchto činností, aby se všechny děti cítily v prostředí mateřské školy dobře.

Pedagogové pružně reagují na situace vznikající ve třídě i na provozu školy.

Vize školy

Jejím cílem je zajistit dětem kvalitní přípravu na vstup do základní školy, vtisknout základy mezilidských vztahů, naučit je vnímat přírodu a potřebu ji chránit, seznámit je s moderními výukovými technologiemi, vytvořit povědomí o  existenci cizích jazyků, motivovat děti k chuti a  radosti poznávat vše nové a neprobádané za trpělivé podpory zkušených pedagogů.

Třídy mateřské školy jsou pojmenovány motivačními názvy „Sluníčko“, „Motýlek“, „Beruška“ a „Krteček“. Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány dle možností podle věku, třídy jsou homogenní. Ve všech třídách vedou paní učitelky děti k osvojování klíčových kompetencí a  k získávání předpokladů pro své celoživotní vzdělávání. Respektují se individuální rozvojové možnosti dětí, pedagogové sledují jejich progresi či případnou regresi, přizpůsobují se vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociální a emocionálním potřebám dětí.

Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českých Budějovicích, se Speciálně-pedagogickým centrem v Českých Budějovicích.

Propagace školy

Ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice se děti z mateřské školy účastní slavnostního vítání občánků na radnici.                           

Každoročně v jarních měsících pořádá škola den otevřených dveří pro veřejnost, především pro rodiče, kteří budou chtít zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy.

Mateřská škola má své webové stránky, na kterých jsou dostupné informace jak pro rodiče dětí, tak i  pro širokou veřejnost. Webové stránky se pravidelně aktualizují.

Dvakrát ročně pořádá každá třída tvůrčí dílny pro rodiče dětí a to v buď v podzimním čase, nebo v adventním období před Vánoci, v jarním období pak zpravidla před Velikonocemi. Ve všech třídách připravujeme besídky pro rodiče ke dni matek. V červnu se loučíme s našimi předškoláky na „Zahradní slavnosti“.

Mateřská škola organizuje pro děti školní výlety, kterých se účastní všechny třídy mateřské školy. V prostorách školy se konají kulturní akce pro děti, které pro školu provádějí externí divadla a umělci.

Pro obohacení výchovně-vzdělávacího programu se děti z naší mateřské školy pravidelně účastní výstav a akcí pořádaných nejrůznějšími institucemi (tj. muzeem, galeriemi, statutárním městem České Budějovice apod.)

Nadstandardní péče

Pro větší sportovní vyžití dětí a pro zlepšení jejich fyzických dovedností, posílení jejich sociálních schopností a obohacení sportovními zkušenostmi zařazujeme po dohodě s poskytovatelem kurzy bruslení a předplavecký výcvik. Respektujeme však individuální schopnosti dětí.  Pro děti, které se z jakéhokoliv důvodu nemohou těchto sportovních aktivit zúčastnit, zabezpečujeme standardní výuku v prostorách mateřské školy

IV. Životospráva

Mateřská škola disponuje vlastní kuchyní, která zajišťuje plnohodnotnou a vyváženou stravu pro děti. Dětem nabízíme pestré a esteticky přitažlivé skladby jídelníčku.  Technické vybavení kuchyně umožňuje dodržovat zdravé technologie přípravy pokrmů i nápojů. Mezi jídly dodržujeme doporučené intervaly (cca 3 hodiny). Děti do jídla nenutíme, pedagogové motivují děti k ochutnání pokrmu, vlastní rozhodnutí je na dítěti.  Využíváme i příkladu ostatních dětí a  zaměstnanců. O jídle se nikdy nemluví špatně, nedovolujeme znechucování stravy nevhodnými poznámkami.

Školní stravování se zaměřuje na zdravou výživu, do jídelníčku dětí každodenně zařazuje ovoce a zeleninu, která je servírována lákavým způsobem (postavičky z ovoce či zeleniny apod.). Zařazovány jsou i neobvyklé pokrmy, které děti rády ochutnávají

Ve vánočním období mají děti možnost upéct si perníčky – vidí, jaké vlastnosti má těsto, jak se zpracovává před vykrajováním, jak se vykrajuje, jak probíhá příprava před pečením, jak je možné perníčky po upečení dozdobit a ochutnat.

Po celý den je dětem nabízeno dostatečné množství tekutin; v každé třídě je dostupný „dětský“ barel s vodou, děti se tak mohou kdykoliv napít. K pití dětem slouží plastové kelímky, které po použití odkládají na tác k tomu určený. K přesnídávkám nebo svačinám dostávají děti mléko, kakao, bílou kávu nebo čaj (ovocný, černý), džus. Na školní zahradě je pro děti dostupné pítko.

V případě, že má dítě potravinovou intoleranci nebo alergii (na kravské mléko, ryby, kakao, ořechy, citrusy, lepek apod.), žádáme rodiče o vyjádření lékaře a řídíme se jeho doporučením, případně spolupracujeme s nutričním terapeutem. Přihlížíme však k možnostem školní kuchyně, která si vyhrazuje právo odmítnout požadovanou dietu.

Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle aktuální situace a potřeb dětí. Pro děti je zajištěna pravidelná skladba všech činností, které na sebe navazují.  Reagujeme na aktuální potřeby dětí či situace a podle nich denní činnosti upravujeme.

Denně trávíme dostatečně dlouhou dobu na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. V teplých měsících dopoledne i odpoledne. Při nepříznivém počasí, jako je např. extrémní mráz, vysoké teploty (nad 30°C), silný déšť, vítr, znečištěné ovzduší, jsou děti ve třídách v budově mateřské školy, kde je jim nabídnuta náhradní pohybová aktivita.

Pro pohybové vyžití dětí využíváme kromě školní zahrady také hřiště ZŠ Grünwaldova, sportovní hřiště u Dynama, nebo ve Stromovce apod.

Respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti po obědě odcházejí na lehátko, aby si odpočinuly a poslechly pohádku. Dětem s nižší potřebou spánku jsou ve třídách starších dětí „Beruška“ a „Krteček“ dle možnosti nabízeny klidové, odpočinkové činnosti (možnost nehlučných aktivit). Do spaní děti nenutíme. Děti mohou spát na lehátku, či tam jen volně odpočívat.

Všichni zaměstnanci školy se při pobytu na pracovišti snaží chovat podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

V. Psychosociální podmínky

Snažíme se vytvořit dětem příjemné prostředí, aby do mateřské školy rády chodily, cítily se u nás dobře, měly pocit bezpečí a spokojenosti. Při výchovně-vzdělávacím procesu pedagogové respektují obecně lidské, vývojové a individuální potřeby dětí, reagují na ně a  napomáhají v jejich uspokojování. Jednají s dětmi nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace. Pedagogové volí při komunikaci s dětmi podporující a  sympatizující styl, jsou k dětem vstřícní, empatičtí a naslouchají jim. Děti jsou zatěžovány přiměřeně svým schopnostem a věku. Snažíme se, aby všechny činnosti probíhaly v klidu, bez zbytečného chvatu a spěchu. Pedagogové vedou děti ke spoluúčasti na činnostech, k samostatnému rozhodování.

Nikdy s dětmi nemanipulujeme a nepodporujeme nezdravé soutěžení dětí. Pedagogové uplatňují pedagogický styl s nabídkou, která odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám.

Všechny děti mají stejná práva, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován či zesměšňován. Učíme děti dodržovat smluvená pravidla a pravidelný řád jednotlivých činností. Pravidelnost dne je upevňována také prostřednictvím rituálů, které prolínají celým dnem.

Děti vedeme k prosociálnímu chování. V každé třídě jsou společně s dětmi vytvořena pravidla společného soužití, která si průběžně osvojují a následně dodržují.

Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád, zajištění bezpečnosti dětí a respektování ostatních dětí s jejich potřebami.

Všichni se podílí na vytváření kamarádského prostředí, kde se děti cítí dobře a jsou v něm rády.

Rodičům nově zapsaných dětí nabízíme možnost postupné adaptace jejich dítěte na prostředí mateřské školy. Před nástupem si mohou se svými dětmi přijít pohrát v domluvenou dobu nebo využít čas, který děti tráví dopoledne venku. Mohou si prohlédnout a seznámit se s prostorami školy, konzultovat své dotazy s pedagogy.

Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám a schopnostem předškolního dítěte, je tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná a prakticky využitelná pro dítě. Vychází z ročních období, pravidelně se opakujících činností, zvyků a tradic našeho národa i současného života lidí.

Děti oceňujeme pozitivními projevy, tj. slovně i gesty, povzbuzováním. Za výkony a snahu jsou děti oceňovány pochvalou, pozitivním oceněním, povzbuzením v případě neúspěchu. Vedeme je k tomu, že vše lze napravit, procvičováním zlepšit apod. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, paušálním pochvalám či odsudkům a vedeme k tomu i děti.

Snažíme se vytvářet mezi dospělými i dětmi vztah plný důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory.

Pedagogové provádějí průběžně prevenci psychopatologických jevů. Postupují dle preventivního programu mateřské školy.

Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

Během pobytu dětí v mateřské škole je dbáno na jejich bezpečnost. Všichni zaměstnanci školy jsou povinně proškolováni. Seznamovány s možnými riziky nebezpečí a poučeny jsou samozřejmě i děti a to především prostřednictvím pedagogů.

Budova mateřské školy je zajištěna několika bezpečnostními klikami (vchodová brána, druhé vchodové dveře do budovy jsou zabezpečeny vstupním kódem, kterým disponují rodiče dětí oproti podpisu. O bezpečnostních rizicích v prostorách mateřské školy a školní zahrady jsou poučeni i rodiče prostřednictvím školního řádu.

Při pobytu venku dbají pedagogové na povinné vybavení dětí reflexními vestami, mají také terčíky při nutném pohybu v dopravě (při přecházení vozovky).

VI. Organizace

Režim dne je v každé třídě nastaven tak, aby bylo možné reagovat na aktuální potřeby dětí s ohledem na jejich možnosti. Pedagogové se po celý den plně věnují dětem jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti podpory pocitu bezpečí, klidu a soukromí. Snaží se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Umožňují dětem mít dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Děti nejsou během dne přetěžovány, pedagog vždy reaguje podle individuálních dispozic dítěte a podle zásady od nejjednoduššího ke složitějšímu.

Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, jsou vhodně motivovány k účasti na organizaci činností a možnosti pracovat pro ně přiměřeným tempem. Děti jsou vedené k dokončení hry nebo činnosti podle vlastního tempa, popřípadě k dokončení později. Do nabízených aktivit děti nenutíme. Vždy připravujeme takové aktivity, aby se děti samy aktivně zapojovaly. Respektujeme, pokud se dítě rozhodne neúčastnit se aktivit, není do nich nuceno.

Pedagogové pracují s dětmi individuálně nebo v různě velkých skupinách. Plánování jednotlivých činností vychází z potřeb a zájmu dětí.  Pedagogové volí vždy promyšleně pro danou činnost vhodné pomůcky a prostor. Během dne jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity (samostatně organizované, či zapojené do řízených činností).

IX. Spoluúčast rodičů

Mateřská škola usiluje ve vztahu s rodiči o vzájemnou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o jejich dítě. Rodiče jsou partnery školy. Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Učitelky chrání soukromí rodiny, s rodiči jednají ohleduplně, taktně, o důvěrných informacích týkajících se dětí zachovávají mlčenlivost.

Škola je otevřena spolupráci s rodiči, jejich přímé účasti na předem domluvených projektech nebo akcích, které by mohly obohatit výchovně-vzdělávací program školy, např. ukázkou svého povolání nebo hobby, které je pro děti přitažlivé; nebo exkurze, přednášky apod., dále k aktivnímu zapojení do akcí pro děti v oblasti sportu, her a tvoření. Vítané jsou také připomínky týkající se různých oblastí provozu školy (stravování, výchovně- vzdělávací činnost apod.).

Rodiče jsou pravidelně informováni o pokrocích a rozvoji jejich dítěte. Učitelky se s rodiči domlouvají na výchovně vzdělávacím postupu dítěte. V případě zájmu poskytujeme rodičům poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání, případně odbornou literaturu nebo doporučení odborného pracoviště.

X. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola bude usilovat o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, jeho plného zapojení a maximálního využití vzdělávacího potenciálu všech dětí s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

V případě, že se ve škole bude vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme provádět podpůrná opatření ve vzdělávacích strategiích dle platné vyhlášky č. 27/2016 Sb.:

1. stupeň MŠ – PLPP (plán pedagogické podpory)

2.stupeň ŠPZ a zákonný zástupce – IVP (základě vyjádření ŠPZ a SPC)

Mateřská škola bude postupovat citlivě a přiměřeně, vytvoří podmínky pro pozitivní přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové budou při své práci využívat vhodné vzdělávací metody a prostředky v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, a  budou uplatňovat profesionální postoje. Pro zajištění bezproblémového vzdělávání všech ostatních dětí budeme spolupracovat také s ostatními rodiči zúčastněných dětí, tj. citlivou komunikací a poskytnutím potřebných informací. Samozřejmá je spolupráce s odborníky a  využití služeb školských poradenských zařízení.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Prostřednictvím pedagogické diagnostiky budeme pozorovat děti, všímat si jejich nadání, nebo odchylek od psychomotorického vývoje a budeme rozlišovat nerovnoměrný či skokový vývoj. Nadané dítě budeme podporovat stimulací jeho potenciálu, který by se mohl projevit v základní škole, kde by jej mohlo dítě dále uplatnit. Při realizaci vzdělávání těchto dětí budeme postupovat podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a podle individuálních vzdělávacích potřeb konkrétních dětí. Škola bude spolupracovat s ŠPZ, dětskými psychology, pedagogové se budou účastnit odborných přednášek, a budou se dále sebevzdělávat prostřednictvím odborné literatury.

Postup při zajištění průběhu vzdělávání dětí se spec. vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

1.  depistáž dětí

2.  pedagogická diagnostika

3.  vypracování PLPP u dětí se zjištěnými SVP (zpracovávají učitelky na jednotlivých třídách dle potřeby podle znění vyhl. č. 27/2016 a její novely)

4.  konzultace s rodiči dítěte (informovaný souhlas)

5.  v některých závažnějších případech doporučení k vyšetření na specializovaném pracovišti, tj. školské poradenské zařízení

     (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, dětský psycholog, dětský psychiatr, pediatr, popř. lékař specialista)

    – informovaný souhlas rodiče

6.  převzetí zprávy o vyšetření ze školského poradenského zařízení

7.  posouzení zprávy o vyšetření a zjištění stávajícího stavu školy (prostorový, materiální, didaktický, pomůckový, personální)

8.  vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dle postižení, případně nadání na základě doporučení ŠPZ, od 2. stupně ped. podpory); informovaný souhlas rodiče

9.  trvalá spolupráce s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením

10. vypracování žádosti o kompenzační pomůcky

11. vypracování žádosti o potřebě asistenta pedagoga

12. příprava podmínek ke vzdělávání

13. informování rodičů ostatních dětí (v případě potřeby prostřednictvím rodičovské schůzky)

Speciální zaměření tříd pro děti s různým smyslovým či tělesným postižením naše škola nemá. Vzdělávání dětí s tělesným postižením, jako je například postižení pohybového charakteru není v naší mateřské škole z hlediska stavebních dispozic budovy možné.

Vzdělávání dětí dvouletých

V naší mateřské škole není z hlediska hygienických předpisů možné vzdělávání dětí v této věkové kategorii. Je to z toho důvodu, že budova školy není bezbariérová, vstupy do jednotlivých tříd vedou skrze schodiště.

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

Mateřskou školu mohou navštěvovat děti jiných národností (Srbové, Rusové, Vietnamci apod.), jejichž rodným jazykem není čeština. V případě, že se ke vzdělávání v naší mateřské škole přihlásí dítě cizinec, bude vždy vypracován plán pedagogické podpory a využitá doporučená metodika ke vzdělávání dětí cizinců (způsob práce s dětmi, komunikace s rodiči, podpůrná opatření, adaptační proces v MŠ, jazyková podpora).

Ověřování znalostí dětí individuálně vzdělávaných

V případě, že se ke vzdělávání v mateřské škole přihlásí dítě, které bude individuálně vzdělávané, bude škola provádět ověřování jeho znalostí podle požadavků uvedených ve školském zákoně §34b, odst. 3.

[1] V případě, že se do mateřské školy přihlásí dítě již diagnostikované, bude škola postupovat stejným způsobem od bodu 6).

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní věk dítěte

2. Trvalé bydliště dítěte

3. Rok věku dítěte (kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší)

4. Den věku dítěte v roce (zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší)

5. Sourozenec (pokud starší sourozenec navštěvuje mateřskou školu)

Provoz mateřské školy během letních prázdnin

V době letních prázdnin je provoz mateřské školy omezen z důvodu čerpání řádných dovolených a z důvodu nutných např. stavebních oprav budovy, výmalby apod. Letní provoz mateřské školy je zajišťován pro děti v přilehlých mateřských školách, jejichž provoz probíhá dle předem stanoveného harmonogramu. Tento harmonogram zajišťuje zřizovatel mateřských škol na území města České Budějovice.

Doplňkové aktivity mateřské školy

Mateřská škola nabízí v době od 15:30 – 16:30 hod. zájmové placené kroužky pro děti, které realizují externí firmy. Tyto aktivity vznikly na základě dlouhodobého zájmu rodičů a snahy vedení školy těmto požadavkům vyhovět.

XII. Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program tvoří pět integrovaných bloků, které se mění po dvouměsíčním období. Názvy jednotlivých integrovaných bloků:

 • Podzim a jeho dary                (září, říjen)
 • Adventní čas a Vánoce           (listopad, prosinec)
 • Zima a zimní radovánky           (leden, únor)
 • Jaro čaruje                             (březen, duben)
 • Těšíme se na léto                   (květen, červen)

Z těchto integrovaných bloků tvoří učitelky Třídní vzdělávací programy. Délky témat jednotlivých integrovaných bloků jsou závislé na potřebách a zájmech dětí s ohledem na aktuální období. Pro jejich realizaci zařazujeme prvky z výtvarné, hudební, tělesné, estetické, dramatické, environmentální a polytechnické výchovy, předmatematickou, předčtenářskou, finanční a ICT gramotnost. Pro všechny děti zařazujeme grafomotorická cvičení a běžnou logopedickou prevenci.

Do jednotlivých integrovaných bloků zařazujeme dle možností také projekty, které se vztahují k danému tématu. Každý měsíc se snažíme o zařazení kulturního programu nebo programu ekologické výchovy pro děti, který probíhá v dopoledních hodinách.

1. Podzim a jeho dary (září, říjen)

První integrovaný blok zahrnuje období nástupu do mateřské školy, kdy se děti seznamují s novým prostředím, novými kamarády, pracovníky školy a svou značkou. Zvykají si na režim dne mimo domov a první odloučení od svých rodičů. Děti se učí dorozumět se s druhými, navazují první kamarádství; učí se rozvíjet sebeobsluhu a pravidla soužití ve třídě. Děti se učí vnímat reakce své i ostatních, pozorují děti z hlediska emocí, mimiky, gest, slovního vyjadřování. Učí se také orientaci v mateřské škole a v okolí školy, v místě svého bydliště. Pomocí pravidelných rituálů se orientují v průběhu dne.

Po prvních vzájemných „oťukáváních“ a „zabydlení se“ v novém prostředí si děti začínají více všímat změn v podzimní přírodě. Zprvu pozorují houfující se ptáky chystající se na odlet do teplých krajin, následně to jsou dary podzimu, tedy plody – zeleniny, ovoce, keřů a stromů (šípky, jeřabiny, bezinky, kaštany, žaludy) a proměnu jejich listů, všímají si proměnlivosti počasí (vítr, déšť, výkyvy teplot) a babího léta, vypráví si, jak se lidé chystají na zimu a jak se na ni připravuje zvěř. V podzimním čase vzpomeneme také na dušičky, vysvětlíme si zvyk halloweenu.

 

2. Adventní čas a Vánoce (listopad, prosinec)

V končícím období podzimu a začínající zimy se zaměříme na další podzimní svátky, posvícení, příjezd sv. Martina, na advent a  Vánoce. V období příprav na advent, se budeme těšit na příchod Mikuláše a čerta s andělem, a na kouzelný vánoční čas plný očekávání. Vysvětlíme si, co jednotlivé svátky znamenají, proč a jak se slaví. Připravíme se na příchod Mikuláše a čerta s andělem, naučíme se o nich básničky. Budeme si zpívat vánoční koledy, tvořit vánoční ozdoby a dekorace. Společně si upečeme vánoční perníčky. Seznámíme se se zvykem vánočního stromu a obdarovávání. Těšení na Vánoce si zpestříme společným seznamováním s příběhem Vánoc. Vysvětlíme si, jak lidé oslavují konec starého roku a příchod nového roku, co je to Silvestr. Vánoční období zakončíme v prvním lednovém týdnu příchodem Tří králů. Celé období budeme prožívat všemi smysly, budeme vyjadřovat své emoce a pozorovat emoce ostatních a také se budeme učit na ně reagovat.

vánoční strom

 

3. Zima a zimní radovánky (leden, únor)

Třetí integrovaný blok se zaměřuje na období zimy, pozorování zimní přírody, zkoušení zimních sportů (sáňkování, bobování) i  vyprávěním o dalších zimních sportech (lyžování, bruslení, snowboardování). V případě sněhové nadílky si budeme hrát hry se sněhem a budeme zjišťovat jeho vlastnosti i vlastnosti ledu a  jejich proměny v teple. Děti se budou seznamovat s životem v zimní přírodě, budeme pozorovat ptáky, které budeme krmit. Neopomeneme ani upevňování návyku správného zimního oblečení, jak se starat o své tělo, aby bylo zdravé, co se s námi děje, když jsme nemocní. Budeme si vyprávět o místě, kde bydlíme. Společně se budeme chystat na masopust, připravíme si karnevalové masky, uspořádáme ve školce karneval, který si užijeme. Zkusíme si roli muzikantů (hrát na hudební nástroje), roli dirigenta i zpěváka. Vyzkoušíme si i jiná povolání, abychom zjistili, že všechna jsou pro život lidí stejně důležitá.

 

 

4. Jaro čaruje  (březen, duben)

Období, ve kterém se probouzí příroda, rodí se nový život. Děti se budou seznamovat s domácími zvířaty, jejich mláďaty. Neopomeneme ani exotická zvířata, volně žijící zvířata, ptáky a  hmyz. Děti budou poznávat jarní rostliny, jejich názvy, barvy, vůně. Z některých jarních bylin si zkusíme připravit bylinkový čaj a  ochutnáme ho. Řekneme si, k čemu vlastně rostliny slouží. Připravíme se na jarní svátek Velikonoce, který společně prožijeme; připomeneme si zvyk vynášení Morany jako symbolu příchodu jara, nového života. Děti si také užijí aprílový den. Tradičně si s dětmi budeme připomínat svátek knihy. Děti se budou seznamovat s klasickými dětskými knihami, jejich autory a ilustrátory, navštívíme knihovnu. Období zápisu do prvních tříd strávíme vyprávěním o škole, praktickými ukázkami školáckých pomůcek. Vše završíme návštěvou základní školy.Konec dubna bude určený k seznámení s tradicí stavby májky a pohanskému zvyku pálení čarodějnic.

 

5. Těšíme se na léto (květen, červen)

Období, ve kterém se slaví svátek matek, den otců, den rodin a  den dětí. Budeme si vyprávět o svých rodinách, čím jsou pro nás důležité a jak moc se máme doma rádi. Přichystáme se na besídku pro rodiče (děti ve třídách „Krteček“ a  „Beruška“). Děti se těší na léto a na dobu prázdnin a  dovolených, na společné chvíle odpočinku v rodinném kruhu, o cestování a  výletech. Připomeneme si pravidla o dopravě a bezpečnosti na silnici, čím můžeme cestovat na dovolenou, výlety; jaké rozdíly jsou při cestování jednotlivými dopravními prostředky (auto, autobus, vlak, letadlo, loď, ale také kolo, koloběžka nebo jaké to je cestovat lanovkou). Budeme si vyprávět, kam můžeme cestovat, kde je naše země (vlast), místo kde žijeme (město x  vesnice). S dětmi budeme také hovořit o tom, kdo by jim mohl být nebezpečný a mohl jim ublížit, a jak se mohou před takovou osobou bránit. Budeme si vyprávět, jak se chránit před slunečními paprsky, jak se chránit před hmyzem apod. V červnu proběhne slavnostní loučení budoucích školáků se školkou na zahradní slavnosti.

 

XIV. Pedagogická diagnostika

Pedagogové budou pravidelně, dvakrát ročně, provádět pedagogickou diagnostiku všech dětí. Závěry z diagnostiky budou zapisovány na diagnostický arch, který je založen každému nastupujícímu dítěti do mateřské školy. Diagnostický arch je vedený jako důvěrný, přístupný je pouze pedagogům nebo rodičům dítěte. Pedagogové sledují dítě v jednotlivých vývojových oblastech jeho psychomotorického vývoje, kde jsou zaznamenávány pokroky nebo nedostatky ve vývoji daného dítěte.

Pro účely pedagogické diagnostiky využívají pedagogové různé diagnostické metody a sledují dítě v různých oblastech. Nejčastější a nejpřirozenější metodou, kterou je pozorování a  diagnostika výtvarného projevu. Pro diagnostiku prostřednictvím dětské kresby, pracovních listů je každému dítěti založeno jeho portfolio. Toto portfolio je vedeno jako diagnostický nástroj důvěrného charakteru.

Dále je sledováno chování dítěte při hře, ve vztahu s vrstevníky, s dospělými (známými, neznámými) jeho sociální postavení ve skupině.

Sledujeme i další oblasti:

 • motorika
 • grafomotorika
 • vizuomotorika
 • řeč, příp. logopedické nedostatky
 • vyjadřování
 • sebeobsluha
 • hygienické návyky
 • dokončení práce (soustředění)
 • znalost barev
 • všeobecný přehled
 • časoprostorová orientace
 • pravolevá orientace
 • temperament
 • problémy v rodině – příp. nedostatky v rodině (zanedbané dítě, týrané dítě)

Očekávané výstupy pro děti v režimu povinné předškolní docházky:

 • znalost svého jména, bydliště, jména rodičů, jejich zaměstnání
 • sebeobsluha – samostatné oblékání (zip, knoflíky, klička)
 • hygienické a pracovní návyky – správné sezení při práci, správný úchop psacího náčiní, postupování podle pokynu, přiměřené soustředění
 • orientace v tělesném schématu – pojmenování částí těla, kresba lidské postavy
 • praktické dovednosti – stříhání (rovné čáry, kruh), čistota při práci s lepidlem, práce se štětcem, barvami
 • znalost základních a doplňkových barev
 • chápání základních časových pojmů (části dne, včera, zítra atd.)
 • koordinace pohybů – rovnováha na jedné noze, házení a chytání míče atd.
 • pravolevá orientace a orientace v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nad, pod, před, mezi, nahoře, dole atd.)
 • porovnávání velikostí a tvarů daných předmětů, rozlišování základních geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), pojmy (první x poslední, méně x více atd.)
 • orientace v číselné řadě od 1 – 10, umět vyjmenovat a spočítat prvky
 • správná výslovnost hlásek, bohatá slovní zásoba, umět vytvořit rým, řeč ve větách, gramatická správnost, umět popsat situaci, vyprávět příběh
 • rozlišování hlásek – sluchová analýza a syntéza slov, určování první a poslední hlásky ve slově, vytvoření slova na danou hlásku, vytleskání slabiky, zopakovat vytleskaný rytmus
 • poznat některá písmena, číslice, poznat napsané své jméno, umět se podepsat
 • konstrukční dovednosti (práce se stavebnicí, skládání puzzle, vkládačky)

Tento Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný od 01. 09. 2019 a  nahrazuje předchozí

ŠVP PV Mateřské školy, E. Pittera vydané v letech 2015 vč. dodatků, 2016, 2017 a 2018.

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout