aktuální nařízení

Předškolní vzdělávání vzhledem ke  Covid-19

Dospělé osoby vstupující do prostor školy jsou povinny řídit se aktuálními nařízeními vydanými odpovědnými ministerstvy nebo Krajskou hygienickou stanicí. V případě, že se zpřísní hygienická opatření (např. povinnost nošení roušek, omezený počet cizích osob vstupujících do budovy apod.), budou se zákonní zástupci a další osoby řídit aktuálními pokyny vyvěšenými na vstupních dveří školy.

U vstupních dveří je umístěn stojan k desinfekci rukou v nádobách s automatickým dávkovačem, který zákonný zástupce použije vždy před vstupem do prostor školy. Pobyt zákonných zástupců a  dalších osob uvnitř budovy školy se po dobu hygienických opatření omezuje na nezbytně nutnou dobu. Zóna vyhrazená pro cizí osoby je v chodbě v přízemí před dětskými šatnami.

Mateřskou školu navštěvují pouze zdravé děti (zákon o ochraně veřejného zdraví).

Pokud se v MŠ vyskytne dítě, které jeví známky akutního onemocnění, bude mateřská škola postupovat následovně:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě nebude vpuštěno do třídy a zákonný zástupce bude vyzván k návštěvě či kontaktování pediatra
  • příznaky se objeví během pobytu v MŠ - dítě bude odděleno od ostatních dětí v oddělené místnosti a zákonný zástupce dítěte bude neprodleně kontaktován k jeho okamžitému převzetí
  • dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění – pokud se bude jednat o chronické onemocnění včetně projevů alergie (rýma, kašel), bude dítěti umožněn vstup po předložení lékařského potvrzení

Pokud se projeví souvislost s onemocněním Covid-19, kontaktuje škola neprodleně odbor hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (hdm-all@khscb.cz).

V důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény kdy je znemožněna osobní přítomnost v mateřské škole, má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

V ostatních případech není škola povinná poskytovat distanční vzdělávání, avšak doporučuje se udržování částečného distančního vzdělávání dětí na základě dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Distanční vzdělávání bude probíhat přes webové stránky školy, kde budou mít zákonní zástupci k dispozici materiály pro vzdělávání dětí v domácích podmínkách, které budou volně navazovat na třídní vzdělávací program dané třídy v režimu povinného předškolního vzdělávání. Pokud nastane skutečnost, kdy se přistoupí k distanční výuce (na základě „semaforu“ nebo nařízené karantény dané třídy popř. školy), budou zákonnému zástupci zaslány na jím sdělenou e-mailovou adresu odkazy na web, materiály pro dítě, popř. další možnosti distanční výuky (on-line, skype apod.). Pro zákonné zástupce, kteří nemají technické vybavení nebo možnost připojení k wifi pro tento způsob výuky bude po předchozí dohodě domluvený jiný způsob distanční výuky. Pedagog bude tyto zákonné zástupce kontaktovat telefonicky.

Ke zpětnému předání zpracovaných zadaných úkolů dítětem bude domluven následující postup: zasílání na e-mail daného pedagoga, skenem, nebo aplikací whats up, popř. fyzickým předáním ve speciálně připraveném boxu, který bude umístěn před hlavním vchodem do MŠ. Tyto materiály bude nutné opatřit jménem dítěte a třídou, kterou dítě navštěvuje.

Po dobu platných omezení, které vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a  Ministerstvo zdravotnictví nebo Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, popř. zřizovatel je škola povinna řídit se jejich aktuálními doporučeními. Vzhledem k této skutečnosti bude ve vstupních prostorách na nástěnce zveřejněn aktuální postup školy. Elektronický přístup k těmto materiálům bude možný na webových stránkách školy.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím