Zápis do MŠ -aktualizace 23.2.2021

Kritéria řízení

Toto jsou společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice

 1. Trvalý pobyt dítěte
  • v Českých Budějovicích: 600 bodů
  • mimo České Budějovice: 0 bodů
 2. Rok věku dítěte 
  • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice): 1600 bodů
  • čtyřletí: 800 bodů
  • tříletí: 400 bodů
 3. Den věku dítěte v roce 
  • za každý den k 31. 8. 2021: 0.5 bodů
 4. Sourozenec 
  • již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte žádost bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021): 90 bodů
  • nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů

Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31.8.2021
           sourozenec je počítán k 1.9.2021
           ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.

Přijímání dětí do firemní MŠ Robert Bosch, spol. s r.o. se bude řídit odlišnými pravidly

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice

odloučené pracoviště A. Trägera 44, České Budějovice pro třídu určenou ke vzdělávání dětí zaměstnanců

zaměstnavatele – firmy Robert Bosch, spol. s  r. o., IČO 46678735

Zásady pro přijímací řízení:

 1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni,  kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.
 6. Místo, termín a doba pro podávání žádostí po přijetí dětí včetně počtu přijímaných dětí budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy (případně na stránkách zaměstnavatele – firmy Robert Bosch, spol. s r.o.).

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro třídu určenou ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatele -  firmy Robert Bosch, spol. s r.o.

 1. Děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, spol. s r. o., kdy alespoň jeden ze zákonných zástupců je v době podání žádosti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k tomuto zaměstnavateli a na tyto děti se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. 
 2. Děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, spol. s r. o. kdy alespoň jeden ze zákonných zástupců je v době podání žádosti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k tomuto zaměstnavateli. Pokud bude dětí, které podaly žádost více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 3. Děti rodičů, kteří nejsou zaměstnanci firmy Robert Bosch spol. s r. o., v případě nenaplněné kapacity odloučeného pracoviště mateřské školy. Pokud bude žádostí dětí více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.  V případě stejného data narození dětí přijímaných na základě kritéria č. 2 přihlédne ředitelka školy k profesní potřebnosti zaměstnance pro zaměstnavatele (na základě vyjádření zaměstnavatele).

V případě stejného data narození dětí přijímaných na základě kritéria č. 3 přihlédne ředitelka školy k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte (např. dítě samoživitele, samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod.) Tento nepříznivý stav dítěte bude nutné doložit ředitelce školy.


Vyhodnocování kritérií:
Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium. V případě, že volná kapacita odloučeného pracoviště mateřské školy není naplněna dle předchozí věty, postupuje se dle druhého kritéria a dále dle třetího kritéria, dokud není naplněna volná kapacita mateřské školy.


Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Českých Budějovicích zohledňují především věk dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před dítětem mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec na zapisované škole.

1. Trvalé bydliště dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.

2. Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31.8. 2021. (Např.: děti narozené do 31.8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8. 2018 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

3. Den věku dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce 20.4. => od  tohoto data do 31.8.2021 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)

4. Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude  zařízení, na které žádáte přijetí navštěvovat i ve školním roce 2021/2022. 

Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím