ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 

Vydávání žádostí od 03. 04. 2023 – 30. 04. 2023 v elektronické podobě na webovém portálu:

 

http://zapismscb.c-budejovice.cz

 

 • na Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1, 2; 3. patro, č. dveří 330, Odbor školství a tělovýchovy, v úřední dny tj.

      PO, ST: 09:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

 • v mateřské škole dne 24. 04. 2023 10:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod.
 • pro elektronické vydání žádosti je třeba mít průkaz zdravotního pojištění dítěte

 

Příjem vyplněných žádostí v mateřské škole: 02. – 03. 05. 2023

v době od 08:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod. v ředitelně školy.

 

Vyplněnou žádost lze přijmout v mateřské škole následujícími způsoby:

 1. osobním podáním v mateřské škole (02. – 03. 05. 2023, viz výše)
 2. datovou schránkou (soukromé osoby)
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 4. doporučeně poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

 

Žádost musí mít následující náležitosti:

 • řádně vyplněná žádost o přijetí včetně potvrzené přílohy od dětského lékaře (kopie) a souhlasu se zpracováním žádosti (GDPR)

dále se dokládá:

 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • kartička zdravotní pojišťovny dítěte
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud je odlišné od bydliště zákonného zástupce

Na přijímací řízení nemá vliv datum ani čas podání žádosti.

24. 05. 2023 bude možné v době od 10:00 – 12:00 hod. nahlédnout do spisu a vyjádřit se.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na webových stránkách mateřské školy www.ms-pittera.cz,

v listinné podobě na vstupních dveřích budovy mateřské školy.

 

Podrobné informace k zápisu dětí do mateřské školy získáte na webových stránkách mateřské školy nebo na nástěnce ve vestibulu školy (za vchodovými dveřmi).

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Toto jsou společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice

 1. Trvalý pobyt dítěte
  • v Českých Budějovicích:1500 bodů
  • mimo České Budějovice: 0 bodů
 2. Rok věku dítěte 
  • pětiletí (předškoláci - musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice): 1200 bodů
  • čtyřletí: 800 bodů
  • tříletí: 400 bodů
 3. Den věku dítěte v roce 
  • za každý den k 31. 8. 2023: 0.5 bodů
 4. Sourozenec 
  • již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023): 90 bodů
  • nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů

Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31. 8. 2023
           sourozenec je počítán k 1. 9. 2023
           ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

 Zásady pro přijímací řízení:

 1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.
 6. Místo, termín a doba pro podávání žádostí po přijetí dětí včetně počtu přijímaných dětí budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy (případně na stránkách zaměstnavatele – firmy Robert Bosch, spol. s r.o.).

Doplňující kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro třídu určenou ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatele - firmy Robert Bosch, spol. s r.o., Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice odloučené pracoviště A. Trägera 44, České Budějovice pro třídu určenou ke vzdělávání dětí zaměstnanců zaměstnavatele – firmy Robert Bosch, spol. s r. o., IČO 46678735

 1. Děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, spol. s r. o., kdy alespoň jeden ze zákonných zástupců je v době podání žádosti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k tomuto zaměstnavateli a na tyto děti se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. 
 2. Děti zaměstnanců firmy Robert Bosch, spol. s r. o. kdy alespoň jeden ze zákonných zástupců je v době podání žádosti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v pracovním poměru k tomuto zaměstnavateli. Pokud bude dětí, které podaly žádost více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.
 3. Děti rodičů, kteří nejsou zaměstnanci firmy Robert Bosch spol. s r. o., v případě nenaplněné kapacity odloučeného pracoviště mateřské školy. Pokud bude žádostí dětí více, než bude možné přijmout, budou přijímány děti starší před mladšími.  V případě stejného data narození dětí přijímaných na základě kritéria č. 2 přihlédne ředitelka školy k profesní potřebnosti zaměstnance pro zaměstnavatele (na základě vyjádření zaměstnavatele).

V případě stejného data narození dětí přijímaných na základě kritéria č. 3 přihlédne ředitelka školy k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte (např. dítě samoživitele, samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod.) Tento nepříznivý stav dítěte bude nutné doložit ředitelce školy.
 

Vyhodnocování kritérií:
Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium. V případě, že volná kapacita odloučeného pracoviště mateřské školy není naplněna dle předchozí věty, postupuje se dle druhého kritéria a dále dle třetího kritéria, dokud není naplněna volná kapacita mateřské školy.

 

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Českých Budějovicích zohledňují především věk dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před dítětem mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec na zapisované škole.

1. Trvalé bydliště dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.

2. Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2023. (Např.: děti narozené do 31. 8. 2019 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31. 8. 2020 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

4. Den věku dítěte v roce

Každý den je hodnocen 0,5 bodu.

5. Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude zařízení, na které žádáte přijetí navštěvovat i ve školním roce 2023/2024. 

Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací