MŠ Emila Pittera České Budějovice

 

 
                   

 

      

 

 

 

Vážení rodiče,

věřte, že nás velmi mrzí, že se v současné situaci nemohou vrátit všechny „naše“ děti do školky a ty, které se vrátit mohou, nebudou ve třídě se svými kamarády a paní učitelkami, na které jsou zvyklé a budou testované. Chápeme Vaše rozhořčení, ale i my se musíme řídit pravidly, která máme daná a která musí zabezpečit ochranu zdraví nejen Vašich dětí, ale i našich zaměstnanců. Mateřská škola zodpovídá za vzdělávání dětí a chod organizace dle platné legislativy.

Pokud byste chtěli o současné situaci hovořit, Ministerstvo školství zřídilo hotline pro Vaše dotazy, na které Vám zde rádi odpoví (+420 773 752 601, +420 723 447 114, +420 770 158 757, +420 773 752 081).

Děkujeme za pochopení.

 

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 04. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021 č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN je od 12. 04. 2021 omezen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí.

Dle dalšího Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021 č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN se od 12. 04. 2021 osobní přítomnost dětí výše uvedených skupin umožňuje pouze za předpokladu, že nemají příznaky onemocnění Covid-19 a podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který si sami provedou nebo které mu provede jiná osoba testem, který mu poskytla škola. Preventivní testování se ve školách provádí 2x týdně po uplynutí maximálně 3 pracovních dnů.

Testovat se nemusí děti, které:

 • prodělaly onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dnů (nutné doložit lékařským potvrzením),
 • mají negativní výsledek POC antigenního testu či RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 který není starší 48 hod. a byl provedený poskytovatelem zdravotních služeb;
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, u kterého od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Vzhledem k výše uvedeným právním předpisům, bude naše mateřská škola postupovat                              od 12. 04. 2021 takto:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:15 – 8:30 hod. Testovací prostor je zřízen v šatně třídy Sluníčko. Do těchto prostor smí vstoupit 2 děti a 2 zákonní zástupci (rozestup mezi testovanými 1,5 m je nutné dodržet). Je nutné použít desinfekci rukou.

Zákonní zástupci jsou povinni mít zakrytá ústa a nos předepsaným respirátorem ve všech prostorách školy.

Samotné testování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené dospělé osoby (ta musí předložit plnou moc zákonného zástupce). Pověřená osoba mateřské školy připraví test k použití a připraví časovač. Zákonný zástupce provede dítěti stěr vzorku z přední části nosu a vloží testovací tyčku do testovací destičky. Pověřený pracovník zaktivuje časovač, je nutné vyčkat 15 min. do zjištění výsledku. Po odebrání vzorku odchází testovaný se zákonným zástupcem počkat na chodbu, kde bude nutné dodržovat rozestupy.

Při negativním výsledku antigenního testu smí dítě vstoupit do prostor školy. Pokud bude výsledek testu pozitivní, musí dítě spolu se zákonným zástupcem opustit prostory školy a neprodleně informuje svého dětského ošetřujícího lékaře. Společně s tímto dítětem odchází do izolace i zbytek třídy a čeká se na informaci o pozitivitě či negativitě PCR testu daného dítěte (toto nebude platit pouze 12. 04. 2021). Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat o výsledku testu vedení školy, které pak dále informuje ostatní rodiče. Pokud vyjde danému dítěti test negativní, smí se celá třída vrátit zpět do školy, v opačném případě bude škola kontaktovat Krajskou hygienickou správu. Pokud bude pozitivně testován pedagog, odchází do izolace celá třída, vedení školy neprodleně informuje Krajskou hygienickou správu.

Děti se budou testovat tzv. LEPu testy, která dodá škola. Jiné testy škola nebude uznávat. Výsledky testů (počty testovaných bez osobních údajů) škola zasílá dle pokynu ministerstva k dalšímu zpracování.

Zákonný zástupce, který nebude souhlasit s provedením antigenního testu svému dítěti, smí své dítě ponechat doma; jeho nepřítomnost ve škole bude brána jako omluvená. Škola v tomto případě není povinná poskytovat distanční vzdělávání.

Distanční vzdělávání se bude poskytovat v případě, že se počet docházejících dětí, které plní povinnou předškolní docházku sníží o 50 %. Informace o aktuálnosti proběhne prostřednictvím kanálu Teams.

Zákonný zástupce, který je pracovník vybrané profese dodá škole potvrzení od svého zaměstnavatele. Pokud jej nepředloží první den nástupu do MŠ, vyplní čestné prohlášení a požadované potvrzení dodá do konce týdne.

 • Děti, jejichž rodiče jsou pracovníci vybraných profesí, budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 • Děti, které nebudou docházet do mateřské školy z důvodu nemožného zařazení do MŠ v současné době na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví, budou mít úplatu za předškolní vzdělávání po tuto dobu odpuštěnou. Veškeré další finanční prostředky, které byly již strženy, se převádí do období, kdy bude mateřská škola otevřena pro všechny děti.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  OD 12. 4. 2021  DO ODVOLÁNÍ

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR

dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:  

 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, v případě RT –PCR testů 1x týdně
 • Testování bude probíhat v určené místnosti před vstupem do třídy
 • Testování dětí budou provádět zákonní zástupci za asistence pověřené osoby

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 :

 • V mateřských školách umožňuje přítomnost na vzdělávání  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv, povolena je sportovní činnost jako součást vzdělávání

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí  ( v kmenové mateřské škole - kde jste přijati k předškolnímu vzdělávání ):

 • Dětem se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání , jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

— Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest :

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

 

AKTUÁNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ     ZDE:

 

INFORMACE O OČR  ZDE:

 

Zápisy do ZŠ - odkaz na webové stránky ZDE:

Zápisy do MŠ - informace k zápisu ZDE:  

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZDE:

 

KROUŽKY:

Vážení rodiče, kroužky se do konce školního roku konat nebudou. Lektoři jsou informováni - připravují finanční vypořádání.

KULTURNÍ AKCE KONANÉ MŠ JSOU DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENY.

 

 

Kde nás najdete?

 

 

Projekty:

Loga: Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu

reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013602 s názvem "MŠ E. Pittera šablony II",

který je spolufinancován Evropskou unií.Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu

ke kvalitním programům školního rozvoje,k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem

formálního a neformálního vzdělávání. Celková výše podpory činí 561 360 Kč.

 

 

                         

         Jsme zapojeni do akreditovaných vzdělávacích 

         programů NIDV pro ŠABLONY I a ŠABLONY II

Spolupracujeme:

 

 

    Logo ČEZ Motor České Budějovice                  

Logo: SK Dynamo České Budějovice                      Logo : Děti na startu                      

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím