Školní řád

 ŠKOLNÍ  ŘÁD 

Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vzdělávání dětí předškolního věku, stanovení základních pravidel vzájemného soužití dětí,

zákonných zástupců, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, zajištění bezpečného pobytu dětí v mateřské škole.

 

Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a pedagogů vychází z:

Listiny základních práv a svobod

Úmluvy o právech dítěte č. 104/1991 Sb.

Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákoníku práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – rodinné právo §775-975  v platném znění výše uvedených dokumentů.

Vyhl. MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhl. MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška MŠMT ČR č.280/2016 Sb. o úhradě úplaty za předškolním vzdělání.

 

 

OBSAH:

 1.         Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
  1. 1   Práva zákonných zástupců
  2. 2   Povinnosti zákonných zástupců
  3. 3   Práva a povinnosti pedagogů
  4. 4   Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 1.          Provoz a vnitřní režim školy

 

 1.          Přijímací řízení

 

 1.          Povinné předškolní vzdělávání

                   4.1.    Omlouvání nepřítomnosti dítěte

                   4.2.    Individuální vzdělávání

 

 1.        Platby v mateřské škole
  1. 1   Školné
  2. 2   Stravné
  3. 3   Evidence dítěte

 

 1.        Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

 1.        Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
  1. 1   Vyzvedávání dítěte z mateřské školy
  2. 2   Podávání léků v mateřské škole
  3. 3   Bezpečnost dětí

 

 1.        Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí

 

 1.        Zacházení s majetkem mateřské školy
  1. 1   Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
  2. 2   Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 1.       Závěrečná ustanovení
  1. 1   Další informace
  2. 2   Účinnost a platnost Školního řádu
  3. 3   Změna

 

 

 1.     Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.1    Práva dětí

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a

Úmluva o právech dítěte.

Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na:

kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k celkovému rozvoji jeho osobnosti, s  respektováním jeho individuálních potřeb

fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

právo, aby mu společností byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních lidských potřeb včetně úkonů předlékařské péče

 

1.2   Práva zákonných zástupců

        Zákonní zástupci mají právo:

Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života.

Po dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávací činnosti.

Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

Kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)

Průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte, o jeho individuálních pokrocích, má právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se výchovy a vzdělávání

Přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy

 

1.3    Povinnosti zákonných zástupců

Řídit se školním řádem.

Poskytnout škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte pro potřeby školní matriky, 

která je vedena v listinné podobě,oznámit neprodleně jakoukoliv změnu.

Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

Dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy.

Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí

pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomu vyzváni učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy.

Pokud zákonní zástupci požádají o odklad školní docházky dítěte do ZŠ, předloží ředitelce doklad o povolení odkladu (vystaví ZŠ).

Oznámit ředitelce datum ukončení docházky, vyrovnat platby školného, stravného.

Informovat učitelku či ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech,

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

V případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku.

Zákonní zástupci oznámí učitelce předem známou nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omluví dítě neprodleně (osobně, telefonicky).

Pokud zákonný zástupce pořizuje audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizuje ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál

vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů.

 

       1.4    Práva a povinnosti pedagogů

 

   Práva pedagogů

Jsou dána především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy upravující ochranu zaměstnance, pedagoga a občana České republiky.

Pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci.

 

  Povinnosti pedagogů

Jsou vymezena pracovní náplní a výkonem pedagogické profese, se kterou souvisí řada právních předpisů klasifikujících povinnosti pedagoga.

Pedagogové jsou povinni dodržovat společně nastavená pravidla.

Pedagogové jsou povinni plně respektovat a naplňovat práva zákonných zástupců a dětí.

 

1.5   Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy všech zúčastněných musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou,

důvěrou a spravedlností.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…)

jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají zákonným zástupcům pouze takové pokyny či informace, které je k tomu opravňují - právní předpisy

související s výkonem jejich profese.

 

 2.     Provoz a vnitřní režim školy

 

 2.1   Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.30 hodin, včetně provozu o prázdninách.

Bývá přerušen nebo omezen v červenci a srpnu zpravidla na 6 týdnů, v době vánočních prázdnin dle dohody se zřizovatelem.

Omezení nebo přerušení provozu bude oznámeno nejdéle dva měsíce předem.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte ředitelce MŠ bude ve spolupráci se zřizovatelem v naléhavém případě zajištěn pobyt v náhradní MŠ.

Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.

Škola si vyhrazuje právo na změnu organizace během školního roku, v době hlavních a všech vedlejších prázdnin, nebo v době nemocnosti či nepřítomnosti pedagogů.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodin, nesmí to však omezovat a

narušovat řízené vzdělávací činnosti s dětmi.

Vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předat dítě přímo učitelce, dítě nesmí být v prostorách školy, ani na zahradě školy

ponecháno samotné bez dozoru.

Po převzetí dítěte je zákonný zástupce neprodleně povinen opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu

v prostorách školy či na zahradě.

Při vyzvedávání dítěte z MŠ může být zákonný zástupce zastoupen pouze písemně pověřenou způsobilou osobou.

Zabezpečení budovy – vchod do budovy uzamčen, zvoňte a vyčkejte kontaktu domácím telefonem.

Telefonické hovory do školy (mimo školní jídelnu) lze přijímat v době do 8.00 hod. a po 10.00 hod.

Paní učitelky se v době od 8.00 – 10.00 hod. věnují řízeným vzdělávacím činnostem s dětmi a nemohou odbíhat k telefonu.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na informační nástěnce v prvním poschodí.

Doporučujeme zákonným zástupcům průběžně nástěnky  sledovat.                                                       

 

 3.     Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v měsíci květnu na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato),

o termínech zápisu je veřejnost informována s dostatečným předstihem na veřejném místě.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu roku.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potvrzení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad,

že je proti nákaze imunní nebose nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Toto potvrzení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přílohou žádosti je Evidenční list dítěte, informace o provozu MŠ, přihláška ke stravování

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole a

prostřednictvím webových stránek.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí ředitelka odešle rozhodnutí o nepřijetí, popř. si jej mohou vyzvednut osobně.

O integraci zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte,

písemného vyjádření pediatra a

pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat děti mladší tří let věku. O přijetí dítěte mladšího třech let rozhodne ředitelka školy na základě vývojové způsobilosti,

daných podmínek školy.

Ředitelka školy může přijmout dítě na zkušební dobu (nesmí přesáhnout 3 měsíce), pokud k tomu budou zjevné důvody.

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a

postupné navazování nových kontaktů.

Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.

 

 

 4.     Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,

ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Toto ustanovení platí i pro děti s odloženou školní docházkou.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle školského zákona.

Docházka předškolních dětí je povinná každý den, kromě školních prázdnin, nepřetržitě v rozmezí minimálně 4 hodin denně, tj. od 7,45. do 11,45 hodin.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.

Vzdělávání dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, je bezúplatné.

 

       Podmínky uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání nepřítomnosti dítěte:

Zákonní zástupci dítěte s povinnou předškolní docházkou (včetně dětí s OŠD) jsou povinni oznámit jeho nepřítomnost neprodleně,

nejdéle však do tří dnů nepřítomnosti dítěte.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: telefonicky, osobně třídnímu učiteli.

Zákonní zástupci doloží důvody nepřítomnosti dítěte (např. návštěva u lékaře, nemoc, závažnější rodinné důvody, pozdní příchod do MŠ) písemnou formou

v Omluvném listě (viz. příloha školního řádu)  do 3 dnů ode  dne výzvy. 

V případě, že pedagog MŠ bude mít podezření, že zákonný zástupce ponechává dítě doma bezdůvodně, má pedagog právo požadovat lékařské potvrzení o nemoci dítěte.

Pokud nebude zákonný zástupce v této věci spolupracovat, pedagog bude kontaktovat odbor péče o dítě.

 

       Individuální vzdělávání dítěte:

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním doma, je povinen oznámit tuto skutečnost

ředitelce mateřské školy.

Oznámení je povinen učinit písemně, nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce musí své dítě rozvíjet a vzdělávat v domácím prostředí podle RVP PV a ŠVP MŠ.

Ověřování znalostí dítěte je stanoveno v termínu – listopad.

Náhradní termín je stanoven na prosinec. O přesném datu budou rodiče informováni písemně.

 

Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném ověřování znalostí.

Ověřování znalostí a dovedností dítěte bude po předchozí krátké adaptaci probíhat ve třídě MŠ při běžném denním režimu, aby dítě nebylo stresováno.

Ověření provedou učitelky a to v oblastech - grafomotorika, předmatematické představy, poznávací schopnosti, řeč, pohybové dovednosti.

Vše zaznamenají do formuláře.

 

O zjištěných skutečnostech budou rodiče informováni. V případě potřeby doporučí další postup.

Pokud se zákonný zástupce neomluví a nepřivede dítě i ve druhém termínu, bude zahájeno správní řízení a individuální vzdělávání bude ukončeno.

Individuální vzdělávání mohou kdykoli ukončit rodiče, nahlásit a dítě nastoupí do MŠ na pravidelnou docházku.

Dítě nelze po ukončení opětovně individuálně vzdělávat.

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravování.

 

5.     Platby a pokyny ke stravování v mateřské škole

5.1  Školné

Podmínky a výše úhrady úplaty za předškolní vzdělávání jsou stanoveny „Směrnicí ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Školné je povinen uhradit zákonný zástupce vždy k 5. dni následujícího měsíce bezhotovostním stykem –

souhlasem k inkasu na číslo sběrného účtu MŠ v plné výši, příp. platbou v hotovosti na účet školy.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka dle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) na základě žádosti zákonného zástupce doložené příslušnými doklady a předložené do 5. dne v měsíci.

Případné výjimečné platby v hotovosti je nutné z bezpečnostních důvodů domluvit předem.

V posledním ročníku mateřské školy nebo při odkladu školní docházky se poskytuje dítěti vzdělání bezúplatně po dobu daného školního roku.

 

 

5. 2  Stravné

Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitelky školy.

Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného.

Uhradit úplatu za stravné je povinen zákonný zástupce vždy do 5. daného měsíce.

Stravné je možno platit bezhotovostně z jakéhokoliv peněžního ústavu, nebo v hotovosti  dle pokynu vedoucí školní jídelny

 

Při bezhotovostní platbě:

Proveďte povolení k inkasu ve prospěch účtu školy - 101311991/0800 a předejte vedoucí školní jídelny číslo Vašeho účtu.

Výše stravného je stanovena takto:

Strávníci do 6 let:              8,- Kč – dopolední svačina

                                        23,- Kč - oběd

                                          8- Kč - odpolední svačina

 

Strávníci do 7 let:               8,- Kč - dopolední svačina

                                         25,- Kč - oběd

                                           8,- Kč - odpolední svačina

 

Pokyny ke stravování v mateřské škole

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole, je možné odebrat dotovanou stravu v 11.30 hod. ve školní jídelně – viz Stravovací řád školy.

Odhlášení a přihlášení stravy je nutné provést den předem do 12.00 hodin. osobně  nebo telefonicky na tel. čísle vedoucí ŠJ, v pondělí nejpozději do 8.00 hod. (na pondělí)

Po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole je zajištěn pitný režim. Dětem je denně k dispozici voda a čaj, ovocná šťáva, džus dle denní nabídky a individuální potřeby.

Alergeny ve školním stravování - dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme alergeny na každém jídelníčku.

Bližší informace možno získat v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ

(zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

5.3     Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ upřesní zákonní zástupci třídní učitelce údaje v dokladu Evidenční list dítěte.

Tento dokument musí být aktuální a rodiče mají povinnost zde uvést veškeré změny neodkladně po jejich vzniku.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní na žádost zákonného zástupce dětský lékař, a to před přijetím dítěte do MŠ.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 101/2000 Sb.

v platném znění o ochraně osobních údajů.

 

 6.     Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35 zákon 561/2004 Sb.

 jestliže:

Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná.

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123)

ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 

Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Děti se do mateřské školy přijímají, jsou-li předem řádně přihlášeny.

 

 7.     Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

7.1.   Vyzvedávání dítěte z mateřské školy

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.

Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči.

V případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a zákonný zástupce nebude učitelku informovat

o svém pozdějším příchodu, bude zvolen následující postup.

Učitelka na základě uvedených telefonů v evidenčním listu dítěte se pokusí o zjištění důvodu nevyzvednutí a bude informovat zákonného zástupce o tom,

že je dítě doposud v mateřské škole.

Opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu s důsledky možného ukončení docházky dítěte.

Mateřská škola nepřebírá žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či poškození osobních věcí dětí typu náušnice, řetízky či jiné ozdoby.

Zákonný zástupce sám vyhodnotí z hlediska i bezpečnosti a zdraví dětí především s ohledem na každodenní tělovýchovné chvilky

vhodnost těchto ozdob při pobytu dítěte v mateřské škole.

 

7.2   Podávání léků v mateřské škole

 Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno!.

Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék (pouze v situacích život ohrožujících, např. silné alergické reakce),

bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě dohody se zákonným zástupcem, který předloží potřebné doklady k jeho podání.

Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře

a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit.

Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy.

 

7.3     Bezpečnost dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících.

Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí

na různých akcích pořádaných školou.

Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Postupně seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, a motivuje k získání základní povědomí o zásadách bezpečného chování v běžném životě.

Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený

stav tělesné, duševní a sociální pohody.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo

jím pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě na jakémkoliv místě budovy, či zahrady školy.

Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ,

na vycházkách, výletech, apod. V případě úrazu, pedagog zajistí poskytnutí první pomoci a bezodkladně informuje zákonného zástupce.

 

Škola má vstupní bezpečnostní systém (vstup pro rodiče docházejících dětí prostřednictvím přístupového kódu) a pokud kdokoliv cizí přijde do mateřské školy,

musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu nebo využít interkomu.

Realizace mimoškolních aktivit se řídí BEZPEČNOSTNÍM POKYNEM.

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat organizační pokyny stanovené ke konkrétní aktivitě, které jsou vždy zveřejněny na informačních nástěnkách.

 

8.      Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, které je zaměřené na zdravý způsob života.

Přiměřeně věku a schopnostem dětí podněcuje pochopit a porozumět dané problematice – seznamuje s nebezpečím různých druhů závislostí, vandalismu,

kriminality a jiných forem násilného chování.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogové MŠ monitoring vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné

deformující vztahy již v jejich počátcích. A to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby právní preventivní výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu byla v souladu se ŠVP.

 

 9.     Zacházení s majetkem školy

9.1   Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,

hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek školy.                     

Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení na péči o zpříjemnění interiéru školy.

 

9.2   Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy av případě,

že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy.

Do mateřské školy děti nosí pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem, o kterých jsou rodiče informováni. Jiné věci do mateřské školy nepatří.

 

10.     Závěrečná ustanovení

10.1.   Další informace

Další informace o činnosti mateřské školy jsou pravidelně aktualizovány na portálu www.ms..pittera@seznam.cz

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, vytvořit základy celoživotního vzdělávání všem

dětem na základě jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola provozuje 4 třídy, děti jsou rozděleny podle věku. Nabídka vzdělávacích činností vychází z vlastního vzdělávacího programu „Dítě a jeho svět“.

Každá třída si přizpůsobuje a organizuje denní režim tak, aby byl flexibilní a mohl reagovat na aktuální změny dle potřeb dětí.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

       Telefonní číslo MŠ: 386 356 007

       Telefonní číslo ředitelky mateřské školy: 605 855 587

        (pouze za účelem důležitého sdělení )

       Telefonní číslo zástupkyně ředitelky školy: 606 123 082

        (pouze za účelem důležitého sdělení)

       Telefonní číslo vedoucí školní jídelny: 386 356 007

       Telefonní číslo třída:   „Sluníčko“ -   606 123 082

                                             „Motýlek" -    606 123 084

                                             „Krteček“ -    606 123 118

                                             „Beruška" -   606 123 309

 

10.2    Účinnost  Školního řádu:

 

           Tento Školní řád nabývá účinnosti od 4.9.2017

 

10.3.   Datem účinnosti tohoto Školního řádu pozbývá platnost Školní řád ze dne: 1.9.2012   

                                                                         

                                             ředitelka školy

 

 

 

 

 

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kalendář

Kalendář s vyznačeným programem mateřské školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím