Školní vzdělávací program

Škola má vypracovaný Školní vzdělávací program (ŠVP), ze kterého níže uvádíme pouze výňatky, které by mohly být zajímavé pro rodiče dětí. Celý program je k dispozici v mateřské škole.

 Obecná charakteristika školy.

     Mateřská škola sídlí v účelové budově, dané do provozu v roce 1964, postavené v akci „Z“. Třípodlažní budova má čtyři třídy se základním příslušenstvím a samostatnými  šatnami. V suterénu školy je malá učebna, využitelná pro doplňkové aktivity dětí. Součástí objektu je školní stravovna.  Další zázemí školy tvoří několik málo místností využívaných převážně jako sklady. Škola má prostornou vlastní zahradu, která rozsahem a vybavením umožňuje pro pobyt venku souběžné využívání všemi třídami. Zahrada prošla celkovou obnovou zeleně i vybavení v roce 2012 a 2013.  Škola se nachází v klidné městské části, blízko historického středu města s kulturními stánky  i v blízkosti odpočinkové zóny tvořené příměstským parkem Stromovka. V dosahu několika minutové chůze se nachází  sportovní střediska – fotbalové hřiště, zimní a také plavecký stadion. Dopravní dosažitelnost je velmi dobrá. V dosahu jsou zastávky MHD, osobním dopravním prostředkem lze přijet až před areál školy. V téže  ulici jsou jesle, nedaleko  se nachází dvě základní školy – Grünwaldova, Matice Školské. Škola je příspěvkovou organizací, samostatný právní subjekt zřizovaný Statutárním městem České Budějovice.

 Podmínky vzdělávání.

     Základní podmínky jsou dané příslušnými právními normami (zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy). V návaznosti na ně a v souladu s RVP PV  naše škola zajišťuje tyto podmínky:

Věcné podmínky.

*Škola má prostory odpovídající právním předpisům a umožňující skupinové i individuální činnosti pro 108 dětí. V budově je velmi málo vedlejších prostor, máme však k dispozici jednu malou doplňkovou učebnu, kde lze pracovat s menší skupinou dětí a je využívána při doplňkových činnostech. Umístění celé školy do účelové budovy umožňuje stálý kontakt mezi všemi dětmi i zaměstnanci a bezproblémové spojení tříd v okrajové provozní době.

*Vnitřní vybavení nábytkem, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, je estetického vzhledu. Pokud některé vybavení či zařízení „dosluhuje“, je vyměňováno za nové.

*Škola je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícími věku i počtu dětí. Učitelky mají vždy k dispozici třídní finanční rozpočet, v jeho rámci si inovují a doplňují materiál dle aktuálních potřeb.

 *Děti mají možnost podílet se  na výzdobě interiéru školy, dětské práce jsou vystavovány ve třídách, v šatnách i na chodbách a jsou přístupné dětem i rodičům.

*Budovu školy obklopuje prostorná zahrada, umožňující rozmanité pohybové a herní aktivity dětí.  Na  zahradě byla provedena celková obnova v roce 2012 a 2013. Byly odstraněny staré a usychající dřeviny, byly vysázeny nové, obnovena stávající zeleň a květinové záhony. Byly pořízeny nové tělovýchovné prvky, zahradní altán a hřiště s umělým povrchem.

*Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Životospráva.

*Škola má vlastní kuchyni, která zajišťuje plnohodnotnou a vyváženou stravu pro děti. Paní kuchařky se snaží  o zajištění pestré a pro děti i esteticky přitažlivé skladby jídelníčku.  Využívání technického vybavení kuchyně umožňuje dodržovat zdravé technologie přípravy pokrmů  (konvektomat) a nápojů. Děti mají k dispozici ve třídách dostatečné množství tekutin v průběhu celého dne. Na zahradě je umístěno pítko pro děti.  Mezi jídly dodržujeme vhodné intervaly (cca 3 hodiny). Děti se do jídla nenutí, jsou motivovány učitelkami k ochutnání, vlastní rozhodnutí je na dítěti.  S úspěchem využíváme i příkladu ostatních dětí a zaměstnanců. O jídle se nikdy nemluví špatně, nedovolujeme znechucování stravy nevhodnými poznámkami.

*Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle aktuální situace a potřeb dětí. Orientačními časovými body jsou doby podávání stravy.

*Při příznivém počasí jsou děti denně venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Pobyt venku se neuskutečňuje v případě špatného počasí – silný déšť a vítr, velmi nízké teploty (pod  -10st.C°).

*Snažíme se dětem zajistit dostatečné pohybové vyžití v budově (pravidelné denní cvičení, pohybové chvilky, pohybové hry na přání dětí apod.), na zahradě i mimo objekt školy (využívání hřiště ZŠ Grünwaldova, ve Stromovce, u Dynama apod.).

* Snažíme se o respektování individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou dle možnosti nabízeny klidové, odpočinkové činnosti. Ostatní děti mohou spát na lehátku, či tam jen volně odpočívat. Nejstarším dětem je umožněn po obědě relaxační odpočinek vyplněný poslechem četby a diskuzí o slyšeném.  Problém je v nedostatečném prostoru pro vytváření větších klidových zón při potřebě dětí během dne, toto je nutné řešit vhodnou organizací činností.

*Zaměstnanci školy se snaží chovat podle zásad zdravého životního stylu (alespoň během pobytu na pracovišti) a poskytovat  dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky.

*Zaměstnanci školy se snaží vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí dobře, spokojeně a bezpečně.

*Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a situaci tak, že maminky s dětmi si mohou i před nástupem dítěte chodit do mateřské školy pohrát v ranních či odpoledních hodinách, mohou být s námi při pobytu venku. Mohou si prohlédnout a seznámit se s prostorami školy, pohovořit si s pedagogy. Rodiče mají neomezený přístup ke všem veřejným dokumentům školy  (nástěnka  u vchodu), o další si mohou požádat ředitelku. Při „zápisu dětí“ do mateřské školy se mohou rodiče seznámit o profilaci školy, režimu, způsobu práce s dětmi, požadavcích na dítě a rodiče. Potřebné informace jsou i na webových stránkách školy.  Rodiče  mají dost času dítě na vstup do mateřské školy připravit.

*Učitelky respektují obecně lidské, vývojové a individuelní potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají s dětmi nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace. Děti jsou zatěžovány přiměřeně jejich schopnostem a věku. Snažíme se, aby všechny činnosti probíhaly  klidně, bez zbytečného chvatu a spěchu.

*Všechny děti mají rovnocenné postavení.

*Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád, zajištění bezpečnosti dětí a respektování ostatních dětí s jejich potřebami. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití, která si průběžně osvojují a následně dodržují.

*Všichni se podílí na vytváření kamarádského prostředí, kde se děti cítí dobře a jsou v něm rády.

*Učitelky jednají s dětmi přímě, vstřícně, snaží se naslouchat dětem. Vedou děti ke spoluúčasti na činnostech, k samostatnému rozhodování.

*Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám a schopnostem předškolního dítěte, je tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná a prakticky využitelná pro dítě. Vychází z ročních období, pravidelně se opakujících činností, tradic našeho národa a současného života lidí.

*Za výkony a snahu jsou děti oceňovány pochvalou, pozitivním oceněním, povzbuzením v případě neúspěchu. Vedeme děti k tomu, že vše lze napravit, procvičováním zlepšit apod. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, paušálním pochvalám či odsudkům a vedeme k tomu i děti.

*Snažíme se vytvářet mezi dospělými i dětmi vztah plný důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory.

*Učitelky se programově věnují neformálním vztahům mezi dětmi a zajišťují prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů.

Organizace.

*Každá třída má svůj denní řád, který se řídí potřebami jednotlivých skupin dětí. Orientačními časovými body je zajištění stravování dětí v cca tříhodinovém sledu.

*Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity (samostatně organizované, či zapojené do řízené činnosti) .

*Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Snaží se o vyvážený poměr  spontánních a řízených činností. Umožňují dětem mít  dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat.

*Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, jsou vhodně motivovány k účasti na organizaci činností a možnosti  pracovat pro ně přiměřeným tempem.

* S dětmi pracujeme individuálně nebo v různě velkých skupinách.

*Snažíme se respektovat požadavky dětí na soukromí. I když jsou prostory školy omezené,  děti mají možnost se uchýlit do klidného koutku, či pouze přihlížet aktivitám ostatních dětí.

* Plánování jednotlivých činností vychází též z potřeb a zájmu dětí. Pro realizaci plánovaných činností paní učitelky připravují vhodné  pomůcky a organizačně zajišťují vhodný prostor.

*Třídy jsou naplňovány do hygienicky stanoveného počtu dětí – tj. 27 dětí. Je to hodně dětí, ale tlačí nás k tomu i mimo jiné  neustálý převis požadavku rodičů na umístění dětí do naší školy. Děti jsou spojovány v ranních a odpoledních hodinách v důsledku nižšího počtu přítomných dětí a respektování normativu počtu pedagogických zaměstnanců stanoveným Krajským úřadem. Při pobytu venku jsou převážně s dětmi dvě paní učitelky. Vždy plně dodržujeme stanovený počet pedagogů na počet dětí dle platné vyhlášky.

Personální a pedagogické zajištění.

*Všechny učitelky mají odborné pedagogické vzdělání .

*Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí, vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. S učitelkami vytváří pravidelně plán DVPP, navazujeme na předchozí a plánujeme budoucí. O všech oblastech vzdělávání jsou vedeny záznamy. Ředitelka předává nabídky institucí a učitelky po konzultaci s ředitelkou si vyberou  semináře či školení, kterých se zúčastní. Nedílnou součástí je i plán a realizace samostudia. Další vzdělávání se dotýká i vedoucí ŠJ a kuchařek.

 *Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby byla dětem zajištěna nejoptimálnější pedagogická péče.

*Pedagogové jsou povinni chovat se, jednat a pracovat  profesionálním způsobem a v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Spoluúčast rodičů.

*Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytváření ovzduší důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat.

*Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole.  Mohou vstupovat do her dětí s respektováním potřeb a zájmu dětí ostatních.

*Jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole. Mohou se podílet na plánování programu školy, při řešení problémů apod.

*Pokud rodiče projeví zájem, domluví si s učitelkou schůzku, kde jsou  informováni o prospívání jejich dětí, o jejich individuálních pokrocích v rozvoji i učení, mají možnost nahlédnout do pedagogické dokumentace svého dítěte, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Při předávání dětí se řeší pouze nejnutnější aktuální problémy či potřeby dítěte.

*Učitelky se snaží jednat s rodiči taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech.

*Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. V poslední době se však setkáváme s tím, že rodiče se snaží odpovědnost za výchovu a vzdělání svých dětí převádět na školu, nebo výchovu svých dětí nezvládají (nevhodná volná výchova – děti nemají pravidla). Tady se snažíme taktně rodiče přivádět k odpovědnosti, pomáháme radou či odkazem na odborníky a odbornou literaturu.

*Prohloubení spolupráce s rodiči a hledání nových podnětů je naším důležitým cílem. Chceme rodiče více zaangažovat do péče o děti zejména v oblasti rozvoje vyjadřování a řečových schopností, aktivního využívání volného času. Požádáme rodiče o spolupráci v poznávání pracovních profesí  - exkurze, přednášky apod., dále k aktivnímu zapojení do akcí pro děti v oblasti sportu, her a tvoření.

 Organizace vzdělávání.

     Předškolní vzdělávání podle školského zákona představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Zaměřuje se na to, aby si dítě od útlého věku osvojilo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. Mateřská škola se dělí organizačně na třídy.

 Naše mateřská škola má čtyři třídy – Sluníčko, Motýlek, Krteček, Beruška. Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, s přihlédnutím k požadavkům rodičů a potřebám jednotlivých dětí, věkový rozsah podle možností co nejmenší.

 Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě podání žádosti rodičů  (předepsaný formulář a elektonické podání) a splnění všech legislativních zásad pro přijetí (věk, zdravotní stav, očkování dítěte apod.). Přednostně jsou přijímány děti před vstupem do ZŠ.Termín pro podávání žádostí na další školní rok bývá vyhlášen po projednání se zřizovatelem  na určité období (zpravidla v březnu či dubnu) a je stejný  pro všechny mateřské školy ve městě. Po podání žádosti jsou rodiče vyrozuměni ve správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud je volná kapacita školy, lze přijmout dítě i mimo stanovený termín.

     Mateřská škola jako celek má vytvořenou koncepci vzdělávání dětí, na jejímž základě si třídy vypracovávají vlastní třídní programy.

Speciální zaměření tříd pro děti s různým smyslovým či tělesným postižením  naše škola nemá.

    Vzdělávání dětí mimořádně nadaných zajišťuje mateřská škola u dětí, u nichž se již v předškolním věku začíná projevovat mimořádné nadání. Pro tyto děti si učitelky ve spolupráci s ředitelkou vypracovávají individuální vzdělávací plán. Spolupracují s institucemi zabývajícími se vzděláváním takových dětí. Podobně se postupuje u dětí s odkladem školní docházky.

     Škola je schopna zajistit i potřebnou péči dětem s menšími výchovnými a vzdělávacími problémy. Máme odborného pedagoga na vzdělávání dětí s výchovnými problémy. Máme praxi se zařazováním dětí jiných národností a dětí s neznalostí českého jazyka. Všechny paní učitelky se zaměřují na prevenci špatné výslovnosti a na rozvoj řečových schopností dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu  „Dítě a jeho svět“.

Motto:  Otevři oči, přestaň zívat, pořád je na co se dívat.

     Chceme děti naučit vnímat své okolí a aktivně využívat čas k poznávání, hrám a utváření vztahů. Vnímat změny v přírodě, poznávat ji a uvědomit si, že člověk je součástí přírody a že se vzájemně ovlivňují .  Vedeme  děti  k vytváření  pěkného  vzájemného vztahu  s ostatními  dětmi a dospělými, aby se naučily toleranci, ohleduplnosti a snažily se respektovat potřeby a zájmy ostatních. Seznamujeme děti s tradicemi naší země a navazujeme na ně.

     Mateřská škola zajišťuje podnětné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Snažíme se o vytvoření atmosféry pohody, aby se dítě cítilo spokojené, bezpečné a mohlo se rozvíjet po stránce citové i vědomostní.

Zaměřujeme se především na rozvoj:

*citové stránky osobnosti dítěte

*komunikačních dovedností dítěte

*poznávání   okolí, prostředí   ve kterém žijeme

*poznávání přírody a utváření si kladného vztahu k ní

*povědomí o kulturních tradicích a seznamování se současnou kulturou.

     Vedeme děti nejen k pozorování a poznávání, ale i k přemýšlení a uplatňování poznatků a vědomostí v běžném životě. Snažíme se, aby dítě umělo to, co ví vyjádřit – nejen slovně, ale i výtvarně, přehráváním scének, pohybem,  apod.  Učíme děti používat všechny své smysly a vjemy vyjádřit. Respektujeme, že děti mají jiné náhledy, vidí různé situace a věci jinak než my. Pomáháme  dětem pochopit, přiměřeně jejich věku, vztahy a souvislosti mezi jevy a situacemi, se kterými se setkávají. Naučíme děti najít si své místo ve skupině a toto místo si uhájit.

     Paní učitelky přistupují k dětem s pochopením jejich potřeb a zájmů, snaží se organizovat činnosti tak, aby dítě mělo možnost zasahovat do dění kolem sebe, mohlo dění ovlivňovat. 

     Vycházíme z toho, že dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností.

     Vzdělávací činnosti vycházejí ze samotné činnosti dítěte, jeho přímých prožitků, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

     Snažíme se poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a zajišťovat  dětem dostatečnou možnost  projevovat se, bavit se a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem.

     Umožňujeme dětem prožívat uspokojení z úspěchů a z překonávání překážek, vnímat sebe jako schopného a plnohodnotného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

     Učitelky se snaží příznivě ovlivňovat prožívání a učení dítěte, jeho aktivitu a výkonnost. Každé dítě stimulují v jeho rozvoji, citlivě podněcují  jeho chuť k učení a pozitivně ho motivují k dalšímu úsilí. Volíme vhodné činnosti, připravujeme prostředí a nabízíme dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem.

     Vzdělávání dětí chápeme jako cílevědomý a plánovaný proces,  v kterém jsou ve vyváženém poměru aktivity spontánní i řízené. Didakticky cílené činnosti, které dětem nabízíme přímo, nebo nepřímo, motivujeme a nabízíme dětem tak, aby se mohly aktivně činnosti účastnit, mohly si ji prožít a nepřijímaly pouze hotové poznatky. Vzdělávaní uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Necháváme si dostatečný prostor pro tvořivou improvizaci v závislosti na spontánně vzniklé situace v životě dětí. Snažíme se v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat i ukázat, co už samo umí, zvládne a dokáže.

Chceme, aby děti z naší školy odcházely připravené pro další samostatnější život a aby měly vytvořeny pevné základy pro osobnostní rozvoj a další vzdělávání.

Hlavní cíle vzdělávání:

1.Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

*podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu

*systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují

a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

*podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

*rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání

*přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

2.Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

*poskytovat dětem možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými

a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

*v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

*rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

*vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty a pro vzájemné sbližování.

3.Ziskání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  působící na své okolí

*rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb

*vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry

*vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině

*vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně,

 že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.

Klíčové kompetence, dílčí cíle v oblastech stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jsou stanoveny konkretizované očekávané výstupy RVP PV..

Nedílnou součástí vzdělávání jsou priority vzdělávací politiky MŠMT:

Výchova ke zdraví.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Environmentální výchova.

Prevence sociálně patologických jevů.

Logopedická prevence a rozvoj řečových schopností dětí.

Rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní.

Rozvoj elementárních matematických souvislostí.

Seznamování s technickými dovednostmi, vzbuzování zájmu o technické a manuální činnosti.

Tyto oblasti prolínají každodenními činnostmi s dětmi.

Vzdělávací obsah.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

*biologické                             - Dítě a jeho tělo

*psychologické                       - Dítě a jeho psychika  = Jazyk a řeč

                                                                                           = Poznávací schopnosti a funkce,

                                                                                              představivost a fantazie,

                                                                                             myšlenkové operace

                                                                                          = sebepojetí, city, vůle

*interpersonální                      - Dítě a ten druhý

*sociálně kulturní                   - Dítě a společnost

*environmentální                    - Dítě a svět.

         Vlastní vzdělávací nabídku si vytváří paní učitelky v jednotlivých třídách, formulují ji do nabídky tematických bloků, témat, podtémat. Každý blok integruje všechny vzdělávací oblasti s tím, že některá oblast může převažovat, jiné se může blok jen okrajově dotýkat. Bloky se vztahují k určitému tématu, k praktickým životním situacím, nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým aktivitám. Mají podobu tematických celků, projektů nebo programů. Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dítěte, ze skutečností jeho životu blízkých. Obsah je dítěti srozumitelný, je pro něj užitečný a prakticky využitelný. K tvorbě vzdělávací nabídky využívají paní učitelky kvalitní dostupnou literaturu, kterou si řádně prostudují a získané poznatky aplikují pro potřeby dětí příslušné věkové skupiny. Škola neustále obnovuje a doplňuje učitelskou knihovnu, odebírá odborný časopis věnovaný předškolní výchově. Vedle samostudia se paní učitelky vzdělávají formou účastí na odborných přednáškách a vzdělávacích akcích akreditovaných ministerstvem školství.

Pro celou školu jsou závazné čtyři hlavní okruhy – integrované celoroční vzdělávací bloky, které si každá třída rozpracovává podle svých potřeb a zaměření třídy v jednotlivém školním roce.  Jsou úzce spjaty se životem dětí a změnami v přírodě, které se každoročně opakují.

Tyto bloky vycházejí z ročních období a jsou podle nich i nazvána: Jaro, léto, podzim, zima.

Evaluace.

Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti školních a třídních plánů, o kvalitě a úloze pedagoga ve výchovném procesu, jeho formách a metodách, a porovnávání s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Pro proces evaluace stanovujeme obecná kritéria hodnocení, která lze využít jak pro evaluaci vnější, tak pro evaluaci vnitřní, která je těžištěm každodenního procesu vzdělávání dítěte na úrovni třídy a stává se prostředkem zpětné vazby pro optimalizaci procesu vzdělávání, kvality a formy působení pedagoga na dítě. Zjišťujeme a vyhodnocujeme průběžně, dle evaluačního plánu formou vyplnění tabulek. Výsledky po zpracování tabulek vyhodnotí ředitelka a v rámci kompetencí a spolupráce vytváří nápravná a rozvojová opatření.

 

 

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kalendář

Kalendář s vyznačeným programem mateřské školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím